Αναζήτηση
Ελληνικά
Όλες οι Κατηγορίες
  Menu Κλείσιμο

  Όροι Χρήσης

  Όροι και προϋποθέσεις για τη χρήση της Ιστοσελίδας

  1. Ορισμοί

  Στην παρούσα σύμβαση, οι ακόλουθες λέξεις έχουν την έννοια που αναφέρεται παρακάτω στο παρόν άρθρο. (οι λέξεις που χρησιμοποιούνται σε αυτό το άρθρο σε ενικό βαθμό σημαίνει ότι έχουν την ίδια έννοια στον πληθυντικό και αντίστροφα):

  "Συμφωνία" ή "Σύμβαση": Η παρούσα συμφωνία περί όρων και προϋποθέσεων, η οποία δεσμεύει την Allgreekwine και όλους τους Χρήστες, όπως ορίζεται παρακάτω.

  "Αγοραστής": το πρόσωπο, φυσικό (με αριθμό ΦΠΑ) ή νομικό, που αγοράζει το Προϊόν, όπως ορίζεται παρακάτω.

  "Πίνακας ελέγχου": η ιστοσελίδα στην οποία συνδέονται οι αγοραστές και πωλητές και μέσω των οποίων πραγματοποιούνται οι συναλλαγές (όπως ορίζονται παρακάτω).

  "Προϊόν": ο οίνος, τα αλκοολούχα προϊόντα και τα οινοπνευματώδη ποτά, που παράγονται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και αποτελούν αντικείμενο των Συναλλαγών, όπως ορίζονται κατωτέρω.

  "Πωλητής": το πρόσωπο, φυσικό (με αριθμό ΦΠΑ) ή νομικό, που πωλεί το Προϊόν.

  "Προμήθεια συναλλαγών": η εμπορική προσφορά που ορίζει μονομερώς η Allgreekwine, την οποία οι πωλητές αναλαμβάνουν να συμμορφωθούν για να λειτουργήσουν στην Ιστοσελίδα (όπως ορίζεται παρακάτω). Το πλάνο προμήθειας συναλλαγών εξαρτάται από τις επιχειρηματικές επιλογές της Allgreekwine.

  Ως "Τρίτα Μέρη" νοούνται τα πρόσωπα που διαφέρουν από τους Χρήστες (όπως ορίζονται κατωτέρω) και είναι τρίτα μέρη όσον αφορά την παρούσα Συμφωνία.

  "Συναλλαγές": οι εμπορικές συναλλαγές που εκτελούνται μέσω της Ιστοσελίδας.

  "Χρήστης": σημαίνει γενικά και από κοινού οι Αγοραστές και οι Πωλητές, τόσο φυσικά πρόσωπα (με αριθμό ΦΠΑ) όσο και νομικά πρόσωπα, ως δικαιούχοι των υπηρεσιών που προσφέρονται από την Ιστοσελίδα.

  "Ιστοσελίδα": ο ιστότοπος http: www.allgreekwine.com, δηλ. Η εμπορική πλατφόρμα στην οποία πραγματοποιούνται ενέργειες που σχετίζονται με το Προϊόν.

  "Allgreekwine": αναφέρεται στην επωνυμία Allgreekwine που λειτουργεί υπό την εταιρεία Umobit ΑΕ.

  2. Σκοπός της Ιστοσελίδας και περιγραφή των Συναλλαγών

  2.1 Μέσω της Ιστοσελίδας, η Allgreekwine παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες: i) Το Allgreekwine παρέχει στους Χρήστες μια λίστα Προϊόντων, που επιλέγει η Allgreekwine. ii) Η Allgreekwine προσφέρει στους Χρήστες τη δυνατότητα να συνάπτουν Συναλλαγές με άλλους Χρήστες σχετικά με το Προϊόν. Η Allgreekwine δεν ευθύνεται και δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση από ό, τι ρητά δηλώνεται στην παρούσα Συμφωνία.

  2.2 Πριν από την εξουσιοδότησή να συνάπτει Συναλλαγές στην Ιστοσελίδα, κάθε Χρήστης αποδέχεται την παρούσα Συμφωνία και, ενδεχομένως, εάν παρέχεται από το Allgreekwine, την Προμήθεια Συναλλαγών. Χρησιμοποιώντας την Ιστοσελίδα, ο Χρήστης αποδέχεται την παρούσα Συμφωνία σε κάθε μέρος και ο Χρήστης είναι πλήρως ενημερωμένος για το περιεχόμενο της παρούσας Συμφωνίας, καθώς και αναγνωρίζει όλες τις υποχρεώσεις του έναντι του Allgreekwine και άλλων Χρηστών. Με τη χρήση της Ιστοσελίδας, οι Χρήστες αναλαμβάνουν όλες τις ευθύνες για οποιαδήποτε χρήση και κατάχρηση του Ιστοτόπου προκαλώντας ζημιές εις βάρος του Allgreekwine, άλλων Χρηστών και σε Τρίτα Μέρη. Επιπλέον, οι Χρήστες, χρησιμοποιώντας την Ιστοσελίδα, αποδέχονται και συνυπογράφουν τον κανονισμό περί απορρήτου που αναφέρεται στην παρούσα Ιστοσελίδα ή / και ορίζεται από το νόμο.

  2.3 Αφού οι Χρήστες αποδέχονται τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Συμφωνίας και συμπληρώνουν τα στοιχεία που σχετίζονται με την εγγραφή, η Allgreekwine θα εξετάσει τα στοιχεία της εταιρείας που καταχώρησε ο Χρήστης κατά την εγγραφή του, προκειμένου να επαληθεύσει την νομιμότητα της εγγραφής καθώς και αν ο χρήστης είναι νόμιμα εξουσιοδοτημένος να συνάπτει Συναλλαγές. Η εγγραφή χρηστών στην Ιστοσελίδα αναστέλλεται έως ότου η Allgreekwine επιβεβαιώσει τα δηλωθέντα στοιχεία των Χρηστών. Η Allgreekwine έχει το δικαίωμα να αρνηθεί, ακόμη και χωρίς να παρέχει αποδείξεις, να επιτρέψει σε οποιονδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο  να γίνει Χρήστης της Ιστοσελίδας. Η Allgreekwine δεν θα φέρει καμία ευθύνη πέραν της διαπίστωσης της νομικής ικανότητας των Χρηστών να ασχολούνται με το Προϊόν.

  2.4 Οι εγγεγραμμένοι χρήστες έχουν το δικαίωμα πρόσβασης στον Πίνακα Ελέγχου. Οι χρήστες, ως Αγοραστές ή Πωλητές, εισάγουν αντίστοιχα στον Πίνακα Ελέγχου και συνάπτουν Συναλλαγές με άλλους χρήστες σχετικά με το Προϊόν.

  2.5 Μόλις οι χρήστες έχουν υποβάλει πρόταση για αγορά ή πώληση, η Ιστοσελίδα θα διεκπεραιώνει τη Συναλλαγή. Σε αυτό το σημείο, οι χρήστες που συμμετέχουν στη Συναλλαγή θα λάβουν ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την Allgreekwine, ενημερώνοντάς τους για την ολοκλήρωση της Συναλλαγής. Η πρόταση αγοράς ή πώλησης, η οποία ήταν ανακλητή μέχρι την παραλαβή του προαναφερθέντος μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, γίνεται - τη στιγμή που λαμβάνεται το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (το οποίο δεν αντιστοιχεί στη στιγμή που το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διαβάζεται στην πραγματικότητα από τους χρήστες αλλά με τη στιγμή στην οποία το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου παραδίδεται στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των Χρηστών) - αμετάκλητο και οι Συναλλαγές θεωρούνται πλήρεις.

  2.6 Μετά την αποστολή του ηλεκτρονικού μηνύματος επιβεβαίωσης στους Χρήστες σύμφωνα με ό, τι αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο 2.5, η Allgreekwine θα εκδώσει ένα αποδεικτικό πληρωμής απευθυνόμενο στον Αγοραστή, το οποίο θα αναφέρει την τιμή αγοράς του Προϊόντος σύμφωνα με το Προϊόν που θα αγοράσει.

  2.7 Αφού λάβει την πληρωμή από τον Αγοραστή (η πληρωμή αυτή θα γίνει είτε με τραπεζική μεταφορά είτε με πιστωτική κάρτα), η Allgreekwine θα ενημερώσει τον Πωλητή ότι η Allgreekwine έχει λάβει το ποσό. Η αποστολή του προϊόντος θα διευθετηθεί και να πληρωθεί από την Allgreekwine.

  2.8 Η Allgreekwine, μόλις αποσταλεί το Προϊόν, θα κοινοποιήσει τις πληροφορίες και τα δεδομένα αποστολής στον Αγοραστή.

  2.9 Αφού λάβει αποδεικτικά στοιχεία για την παράδοση, η Allgreekwine θα πληρώσει (είτε μέσω τραπεζικής είτε μέσω πιστωτικής κάρτας) στον Πωλητή την τιμή που αναφέρεται στο τιμολόγιο που αναφέρεται στην παράγραφο 2.6.

  2.10 Μέχρι τη στιγμή που θα παρασχεθούν αποδεικτικά στοιχεία για την επιτυχή παράδοση του Προϊόντος, η Allgreekwine θα ενεργήσει ως πράκτορας μεσεγγύησης σε σχέση με το ποσό που έχει ήδη καταβάλει ο Αγοραστής. Σε περίπτωση που προκύψει οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ του Πωλητή και του Αγοραστή σχετικά με την επιτυχή παράδοση του Προϊόντος, η Allgreekwine θα συνεχίσει να ενεργεί ως πράκτορας μεσεγγύησης μέχρι τη στιγμή που επιλύεται τελικά αυτή η διαφορά.

  3. Χρήση και λειτουργία της Ιστοσελίδας

  3.1 Η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα (και η χρήση της) παρέχεται μόλις οι Χρήστες συμπληρώσουν σωστά τα κενά που σχετίζονται με την εγγραφή τους. Όλοι οι χρήστες μπορούν ελεύθερα να επιλέξουν τον κωδικό πρόσβασης.

  3.2 Η Allgreekwine μπορεί, κατά διαστήματα, να ζητήσει από τους Χρήστες να αλλάξουν το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής τους ή / και να λάβουν όλα τα μέτρα που είναι κατάλληλα για την ασφάλεια της Ιστοσελίδας. Οι χρήστες, οι οποίοι είναι πλήρως υπεύθυνοι έναντι της Allgreekwine, άλλων Χρηστών και Τρίτων ως προς οποιεσδήποτε ενέργειες εκτελούνται μέσω της Ιστοσελίδας, δεσμεύονται να ενημερώσουν την Allgreekwine για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και, γενικότερα, για οποιοδήποτε γεγονός που μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο για την ασφάλεια της Ιστοσελίδας εντός 3 ημερών από τη στιγμή κατά την οποία αποκτούν γνώση τέτοιου γεγονότος. Κάθε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στην Ιστοσελίδα, στους διακομιστές της Allgreekwine και στις υποδομές της Allgreekwine θεωρείται ότι πραγματοποιείται κατά παράβαση της παρούσας Συμφωνίας.

  3.3 Η Allgreekwine υποθέτει ότι η χρήση της Ιστοσελίδας πραγματοποιείται στην περίπτωση Χρηστών που είναι φυσικά πρόσωπα, από το φυσικό πρόσωπο που έχει εγγραφεί στην Ιστοσελίδα ή σε περίπτωση Χρηστών που είναι νομικά πρόσωπα, από τον νόμιμο εκπρόσωπο ή πρόσωπο που ορίζει ο νόμιμος εκπρόσωπος).

  3.4 Οι χρήστες αποδέχονται ρητά ότι η Allgreekwine μπορεί, όποτε το κρίνει σκόπιμο, να ενεργεί ως Χρήστης της Ιστοσελίδας. Οι Αγοραστές και οι Πωλητές αποδέχονται ρητά ότι η Allgreekwine μπορεί να είναι ο αντισυμβαλλόμενος τους στις Συναλλαγές.

  4. Υποχρεώσεις των χρηστών

  4.1 Μέσω της παρούσας Συμφωνίας, οι Χρήστες αναλαμβάνουν να χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα μόνο και αποκλειστικά για τους σκοπούς για τους οποίους υπάρχει και τηρώντας την παρούσα Συμφωνία. Οι Χρήστες δηλώνουν ότι: (i) έχουν δεόντως αναγνωρίσει και κατανοήσει το περιεχόμενο της παρούσας Συμφωνίας, (ii) συμμορφώνονται με όλες τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Συμφωνία · (iii) αναγνωρίζουμε πλήρως ότι η Ιστοσελίδα είναι μια τεχνολογική πλατφόρμα που ανήκει στην Allgreekwine όπου πραγματοποιούνται μόνο οι δραστηριότητες που αναφέρονται στην παρούσα Συμφωνία. (iv) να είναι ενήλικος και να έχει το δικαίωμα να συνάπτει Συναλλαγές.

  4.2 Οι Χρήστες αναλαμβάνουν την υποχρέωση: i) να χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα και να πραγματοποιούν Συναλλαγές που συμμορφώνονται με τους νόμους, τα ηθικά, τις πολιτικές χρήσης και τους όρους που ορίζονται στην Ιστοσελίδα, ii) δεν παρέχουν ψευδείς πληροφορίες οποιουδήποτε είδους, iii) να μην χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα μόνο για να λάβουν πληροφορίες σχετικά με άλλους Χρήστες ή το Allgreekwine. iv) να μην χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα για την έκδοση τιμολογίων ή άλλων εγγράφων που σχετίζονται με μη υπάρχουσες εργασίες, τόσο σε περίπτωση που οι Χρήστες ενεργούν μόνοι τους είτε από κοινού με άλλους Χρήστες, v) να μην παράγει ή / και να παρεμβάλλει στην Ιστοσελίδα πληροφορίες ή / και έγγραφα που αποτελούν ή προωθούν συμπεριφορές αντίθετες προς το νόμο; να μην παρεμβαίνουν στη χρήση της Ιστοσελίδας από άλλους Χρήστες, μέσω συμπεριφορών ή ενεργειών που στοχεύουν στη χειραγώγηση των Συναλλαγών. vii) να μην εισάγει στην Ιστοσελίδα οποιοδήποτε υλικό έχει μολυνθεί από ιούς ή οποιοδήποτε υλικό που μπορεί να παρεμποδίσει την κανονική χρήση και λειτουργία της Ιστοσελίδας ή με τη χρήση και τη λειτουργία των υπολογιστών των Χρηστών και των Τρίτων. viii) να μην παρεμβαίνει ή να διαταράσσει το δίκτυο στο οποίο λειτουργεί η Ιστοσελίδα. ix) να μην προβεί σε ενέργειες που ενδέχεται να επιβαρύνουν την υποδομή της Ιστοσελίδας · x) να μην αποκαλύψει σε Τρίτα Μέρη το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής τους ή να τα χρησιμοποιήσει για παράνομους στόχους. xi) να χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα κατάλληλα και να μην το χρησιμοποιεί για να επιτύχει παράνομους στόχους ή να διεξάγει παράνομες δραστηριότητες που ενδέχεται να παραβιάζουν τα δικαιώματα τρίτων ή να αντιβαίνουν στον νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας ή σε οποιονδήποτε άλλο κανόνα που περιέχεται στον εφαρμοστέο νόμο.

  4.3 Οι χρήστες αποδέχονται να απαλλάσσουν την Allgreekwine και να αποζημιώσουν την Allgreekwine σε περίπτωση νομικού ζητήματος ή αξίωσης οποιουδήποτε είδους και διάστασης από άλλους Χρήστες ή / και Τρίτους ως προς το τι αναφέρεται στην παράγραφο 4.2 της παρούσας Συμφωνίας.

  4.4 Οι Χρήστες αναλαμβάνουν να συμμορφωθούν με τα αιτήματα του Allgreekwine και να παράσχουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα για να συμμορφωθούν με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.2 της παρούσας Συμφωνίας. Οι Χρήστες αποδέχονται ότι οποιαδήποτε άρνηση συμμόρφωσης με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο δίνει στην Allgreekwine το δικαίωμα να τερματίσει αμέσως την παρούσα Σύμβαση χωρίς δικαστικές αποφάσεις και να αποκλείσει τον Χρήστη από τη χρήση της Ιστοσελίδας.

  4.5 Οι Χρήστες ενημερώνουν την Allgreekwine για τυχόν παραβίαση ή έλλειψη ασφάλειας της Ιστοσελίδας σε σχέση με ό, τι αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο 4.2 της παρούσας Συμφωνίας.

  4.6 Οι χρήστες αναλαμβάνουν την υποχρέωση να ενημερώσουν την Allgreekwine, μέσα σε 7 ημέρες από την εμφάνισή τους, για τυχόν παραλλαγές οποιουδήποτε είδους όσον αφορά το νομικό τους καθεστώς. Σε περίπτωση που η Allgreekwine λάβει γνώση οποιωνδήποτε τέτοιων τροποποιήσεων που δεν έχουν κοινοποιηθεί στην Allgreekwine, η Allgreekwine θα έχει το δικαίωμα να τερματίσει αμέσως την παρούσα Σύμβαση χωρίς δικαστική απόφαση και να αποκλείσει τον Χρήστη από τη χρήση της Ιστοσελίδας.

  4.7 Οι χρήστες αναλαμβάνουν την υποχρέωση να θεωρούν την Allgreekwine υπεύθυνη μόνο και αποκλειστικά για τις υποχρεώσεις της Allgreekwine που απορρέουν από την παρούσα Συμφωνία.

  4.8 Οι Πωλητές αναλαμβάνουν να είναι πλήρως υπεύθυνοι έναντι των Αγοραστών (και ενδεχομένως προς τα Τρίτα Μέρη) για οποιοδήποτε ελάττωμα ή διαφορά (αναφορικά με την περιγραφή) του Προϊόντος, ο οποίος είναι εμφανής ή όχι κατά τη στιγμή της πώλησης. Οι Πωλητές αναλαμβάνουν την υποχρέωση να αποζημιώσουν την Allgreekwine για οποιεσδήποτε αξιώσεις από οποιοδήποτε θέμα προς την Allgreekwine όσον αφορά την ποιότητα, τα ελαττώματα και τις διαφορές (σε σχέση με την περιγραφή) του Προϊόντος.

  4.9 Οι Πωλητές, αναγνωρίζοντας την μη συμμετοχή της Allgreekwine στις Συναλλαγές, αναλαμβάνουν την υποχρέωση να αποκαταστήσουν τις ζημίες τους και να διεκδικούν οποιαδήποτε αποζημίωση απευθείας από τους Αγοραστές σε περίπτωση που οι Αγοραστές μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής δεν πληρώσουν την τιμή αγοράς ή / και για οποιονδήποτε λόγο δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους. Εάν για οποιονδήποτε λόγο η Allgreekwine κηρυχθεί υπεύθυνη για τυχόν αδυναμία πληρωμής από τον Αγοραστή, ο Αγοραστής από τώρα δέχεται ότι η Allgreekwine μπορεί να αποζημιώσει τις απώλειές της από τον Αγοραστή και ότι η Allgreekwine δεν μπορεί να υποστεί οποιαδήποτε ζημία λόγω πράξεων ή παραλείψεων που δεν οφείλονται στην Allgreekwine .

  4.10 Οι Αγοραστές αναγνωρίζουν ρητά ότι η Allgreekwine δεν συμμετέχει στην πώληση και παραγωγή του Προϊόντος. Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, οι Αγοραστές αναλαμβάνουν την υποχρέωση να μην διεκδικήσουν από την Allgreekwine οποιαδήποτε ζημία, αποζημίωση ή πληρωμή όσον αφορά την ποιότητα, τα ελαττώματα και τη διαφορά (σε σχέση με την περιγραφή) του Προϊόντος, καθώς και σε περίπτωση που ο Πωλητής , μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, δεν εκπληρώσει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του. Σε σχέση με τέτοιες αξιώσεις, ο Αγοραστής αναλαμβάνει την άμεση απαίτηση έναντι του Πωλητή. Εν προκειμένω, ο Πωλητής δέχεται το δικαίωμα της Allgreekwine - παρουσία ισχυρισμών των Αγοραστών σχετικά με την ποιότητα του Προϊόντος - να γνωστοποιήσει στον Αγοραστή όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τον Πωλητή, ώστε οι Αγοραστές και οι Πωλητές να μπορούν να διευθετήσουν άμεσα μεταξύ τους όλες τις διαφορές που σχετίζονται με την ποιότητα, τα ελαττώματα και τις διαφορές (σε σχέση με την περιγραφή) του Προϊόντος, καθώς και κάθε άλλη αξίωση που δεν προκύπτει από τις υποχρεώσεις της Allgreekwine βάσει της παρούσας Συμφωνίας. Παρομοίως, στην αντίθετη κατάσταση (δηλ. Η μη ικανοποίηση του Αγοραστή), η Allgreekwine δικαιούται να παράσχει στον Πωλητή όλες τις σχετικές πληροφορίες σχετικά με τον Αγοραστή.

  4.11 Οι Χρήστες αναλαμβάνουν να μην αναθέτουν ή να πωλούν το δικαίωμά τους να χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα.

  5. Οι υποχρεώσεις του Allgreekwine

  5.1 Η Allgreekwine είναι υπεύθυνη έναντι των Χρηστών για την εξασφάλιση της καλής λειτουργίας της Ιστοσελίδας για ό, τι είναι άμεσα καταλογιστέο στην Allgreekwine. Η Allgreekwine, σε περίπτωση που γνωρίζει παράνομες ή δόλιες συμπεριφορές που τίθενται σε ισχύ από τους Χρήστες, είναι υπεύθυνη για την προστασία των Χρηστών από τέτοιες συμπεριφορές, αναστέλλοντας ή / και οριστικά αποκλείοντας από τις Συναλλαγές χρήστες που προσπάθησαν να προκαλέσουν ζημιές ή προκάλεσαν ζημιές σε έναν ή περισσότερους Χρήστες. Από την άποψη αυτή, οι Χρήστες αναλαμβάνουν την υποχρέωση να ενημερώνουν την Allgreekwine για τυχόν δόλια ή παράνομη συμπεριφορά. Εάν ένας Χρήστης γνωρίζει παράνομες ή δόλιες συμπεριφορές και δεν ενημερώνει την Allgreekwine για αυτές τις συμπεριφορές, ο Χρήστης αυτός δεν μπορεί να διεκδικήσει οποιαδήποτε αποζημίωση από το Allgreekwine που σχετίζεται με τέτοια συμπεριφορά. Η Allgreekwine δικαιούται να ειδοποιήσει ελληνικές ή ξένες αρχές για το όνομα των Χρηστών που θέτουν σε ισχύ παράνομες ενέργειες. Η Allgreekwine αναλαμβάνει τη δέσμευση να διαχειρίζεται τον Ιστοσελίδα, προκειμένου να διασφαλίσει το σεβασμό των προτύπων ασφαλείας και των εμπιστευτικών πληροφοριών που παρέχονται από τους Χρήστες, σύμφωνα με τους νόμους περί ιδιωτικότητας, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα Συμφωνία. Από την άποψη αυτή, η Allgreekwine μπορεί να επιβάλει μέτρα ασφαλείας τα οποία η Allgreekwine κρίνει αναγκαία, συμπεριλαμβανόμενων αλλά όχι περιοριστικά ταυτοποίησης, κωδικού πρόσβασης, κρυπτογραφημένων δεδομένων, λογισμικών τείχους προστασίας.

  5.2 Εάν ενεργεί ως Χρήστης, η Allgreekwine υπόκειται σε όλες τις υποχρεώσεις σχετικά με τους Χρήστες σύμφωνα με ό, τι αναφέρεται στην παρούσα Συμφωνία.

  5.3 Η Allgreekwine είναι υπεύθυνη για την εξακρίβωση της ταυτότητας των Χρηστών και της δυνατότητάς τους να θέσουν σε ισχύ τις Συναλλαγές σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο 2.3. Οι Χρήστες παραμένουν υπεύθυνοι για την ειλικρίνεια των δεδομένων που παρέχονται στην Allgreekwine, προς την Allgreekwine, άλλους Χρήστες και τρίτους.

  5.4 Κατά την περίοδο εγκυρότητας του πλάνου Προμήθειας Συναλλαγών, η Allgreekwine δεν θα τροποποιήσει το πλάνο Προμήθειας Συναλλαγών (εάν υπάρχει) για κάθε Χρήστη. 30 ημέρες πριν από τη λήξη του πλάνου Προμήθειας Συναλλαγών, ο Χρήστης θα ενημερώνεται από την Allgreekwine για τυχόν τροποποιήσεις του πλάνου Προμήθειας Συναλλαγών. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να αποχωρήσουν από την παρούσα Συμφωνία, μη ανανεώνοντας το πλάνο Προμήθειας Συναλλαγών τους. Το δικαίωμα αυτό ασκείται γραπτώς τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης του σχετικού πλάνου Προμήθειας Συναλλαγών, το οποίο διαφορετικά θα θεωρείται ότι ανανεώνεται αυτόματα για περίοδο ίση με την προηγούμενη περίοδο ισχύος του εν λόγω πλάνου Προμήθειας Συναλλαγών.

  6. Περιορισμοί της ευθύνης της Allgreekwine

  6.1 Η υποχρέωση της Allgreekwine, εκτός εάν ενεργεί ως Χρήστης, περιορίζεται στη διαχείριση της Ιστοσελίδας. Οι Συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω της Ιστοσελίδας αφορούν μόνο Χρήστες, όπως ρητά αναφέρεται στις προηγούμενες παραγράφους 4.7,4.8 και 4.9. Η Allgreekwine δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά: i) τις τιμές, την ποιότητα, την ασφάλεια, τη συμμόρφωση με τις περιγραφές και τη νομιμότητα των Προϊόντων που αποτελούν αντικείμενο Συναλλαγών. ii) τη νομική ικανότητα των Χρηστών να πωλούν ή να αγοράζουν το αντικείμενο των Συναλλαγών, εκτός εάν πρόκειται για υποχρεώσεις που η Allgreekwine ανέλαβε ρητά βάσει της παρούσας Συμφωνίας, iii) την ειλικρίνεια των πληροφοριών που παρέχονται από τους Χρήστες. iv) την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των Χρηστών σχετικά με τις Συναλλαγές.

  6.2 Οι χρήστες αποδέχονται το ρόλο του Allgreekwine και αναγνωρίζουν όλες τις ευθύνες που παρέχει η παρούσα Συμφωνία στους Χρήστες και οι Χρήστες απαλλάσσουν το Allgreekwine από οποιοδήποτε αίτημα ή αξίωση οποιασδήποτε μορφής. Συγκεκριμένα, οι σχετικοί Χρήστες (οι οποίοι υπόκεινται στην συγκεκριμένη περίπτωση) θα αποζημιώσουν πλήρως την Allgreekwine για οποιοδήποτε ποσό πρέπει να καταβάλει λόγω οποιασδήποτε αξίωσης ή αιτήματος άλλου Χρήστη ή τρίτου έναντι της Allgreekwine λόγω μιας Συναλλαγής.

  6.3 Οι Πωλητές δεσμεύονται ρητώς να αναλάβουν κάθε είδους ευθύνη και υποχρεώσεις σχετικά με τα έγγραφα και τα τιμολόγια που εκδίδουν (η ευθύνη αυτή επεκτείνεται - αλλά δεν περιορίζεται σε - σε υποστήριξη τιμολογίων, φορτωτικών, τελωνειακών εγγράφων, ακόμα και αν εκδίδονται από Τρίτα Μέρη και δίνονται στην Allgreekwine ή / και σε άλλους χρήστες κατά τη διάρκεια των Συναλλαγών). Τέτοια τεκμήρια είναι υπ’ ευθύνη των Χρηστών (ή από Τρίτα Μέρη) και δεν υπόκεινται στον έλεγχο της Allgreekwine. Η ευθύνη της Allgreekwine περιορίζεται στην εξακρίβωση της νομικής ικανότητας των χρηστών να συνάπτουν Συναλλαγές, σύμφωνα με την παράγραφο 2.3 παραπάνω.

  6.4 Η Allgreekwine μπορεί, εντός 30 ημερών από την ειδοποίηση, να τροποποιήσει μονομερώς την παρούσα Συμφωνία όσον αφορά τους όρους και τις προϋποθέσεις της, τα πρότυπα ασφαλείας, την προστασία και εμπιστευτικότητα των Δεδομένων του Χρήστη και, ενδεχομένως, του Προγράμματος Δασμών. Η Allgreekwine μπορεί, εντός 30 ημερών προειδοποίησης, να τροποποιήσει μονομερώς την παρούσα Συμφωνία, ακόμη και στην περίπτωση που απαιτείται τροποποίηση από το εφαρμοστέο δίκαιο. Η προειδοποίηση της Allgreekwine θα δοθεί στους Χρήστες τόσο μέσω μιας ανακοίνωσης στην Ιστοσελίδα όσο και με ένα ad hoc μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλεται στους Χρήστες.

  6.5 Οι Χρήστες αποδέχονται να αποζημιώσουν την Allgreekwine για οποιεσδήποτε απαιτήσεις που έγιναν από Τρίτα Μέρη και που προκαλούνται από τη χρήση της Ιστοσελίδας που κάνουν οι Χρήστες καθώς και στο λογισμικό της Allgreekwine, με τη χρήση αυτή να μην συμμορφώνεται με την παρούσα Συμφωνία ή για οποιαδήποτε παραβίαση προκύπτει από τη χρήση δεδομένων  για την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα τόσο από τους Χρήστες όσο και από Τρίτα Μέρη.

  6.6 Οι Χρήστες αναγνωρίζουν την μη συμμετοχή της Allgreekwine σε σχέση με τις πιθανές πηγές ευθύνης έναντι Τρίτων που προκύπτουν από υποχρεώσεις διαφορετικές από αυτές που αναφέρονται ρητά στην παρούσα Συμφωνία.

  6.7 Εάν, για οποιονδήποτε από τους λόγους που αναφέρονται στην παρούσα Συμφωνία (τόσο λ’ογων που σχετίζονται με κάποια ευθύνη του Χρήστη και τον φυσιολογικό τερματισμό της παρούσας Συμφωνίας), η παρούσα Συμφωνία παύει να είναι ενεργή προς τον Χρήστη, ο τερματισμός αυτός δεν θα απαλλάσσει τους Χρήστες από οποιαδήποτε μορφή ευθύνης ή απαίτησης στην οποία ο Χρήστης αυτός ενεπλάκη πριν από την καταγγελία αυτή κατά την έναρξη ισχύος της Συμφωνίας.

  6.8 Η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα από Χρήστες δεν συνεπάγεται την υποχρέωση του Allgreekwine να ελέγχει την ύπαρξη ιών ή οποιασδήποτε μορφής επικίνδυνου εργαλείου πληροφορικής. Είναι υποχρέωση του Χρήστη να χρησιμοποιεί κατάλληλα μέσα για να εξακριβώσει και να αφαιρέσει κάθε επικίνδυνο λογισμικό ή υλικό. Όσον αφορά αυτές τις μορφές ευθύνης, ο Χρήστης θα είναι υπεύθυνος έναντι άλλων Χρηστών, Allgreekwine και Τρίτων.

  7. Λειτουργία του συστήματος

  Η Allgreekwine έχει το δικαίωμα να καθορίσει τους όρους χρήσης της Ιστοσελίδας και να περιορίσει την κατανάλωση χώρου μνήμης ή χώρου αρχειοθέτησης για οποιονδήποτε Χρήστη της Ιστοσελίδας. Εάν οι Χρήστες ενημερώνονται ούτως ή άλλως για τα όρια αυτά από την Allgreekwine, η Allgreekwine δεν ευθύνεται για οποιονδήποτε λόγο για την έλλειψη αποθήκευσης δεδομένων, οποιουδήποτε είδους, τα οποία οι Χρήστες που έχουν καταχωρήσει στην Ιστοσελίδα και που υπερβαίνουν τα παραπάνω όρια.

  8. Προμήθεια συναλλαγών

  8.1 Οι Χρήστες επιτρέπουν στην Allgreekwine να χρεώνει Προμήθεια συναλλαγών για κάθε Συναλλαγή που γίνεται σε σχέση με το λογαριασμό τους. Η Allgreekwine θα εισπράξει την Προμήθεια συναλλαγών με τον τρόπο που συμφωνείται μεταξύ των Χρηστών και της Ιστοσελίδας. Η Allgreekwine θα εισπράξει γενικά την Προμήθεια συναλλαγών αφού ο Χρήστης ολοκληρώσει τη Συναλλαγή. Οποιεσδήποτε πρόσθετες χρεώσεις για τη χρήση των προσφερόμενων επιλογών πληρωμής θα εμφανίζονται μέσω της Ιστοσελίδας και θα περιλαμβάνονται στην Προμήθεια συναλλαγών και συμφωνούν να καταβάλουν τέτοιες χρεώσεις, επιλέγοντας την επιλογή πληρωμής. Πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις ενδέχεται να ισχύουν για τη χρήση εναλλακτικής επιλογής πληρωμής. Εάν η Allgreekwine δεν είναι σε θέση να εισπράξει την Προμήθεια συναλλαγών όπως έχει προγραμματιστεί, η Allgreekwine θα εισπράξει την Προμήθεια συναλλαγών αργότερα. Μόλις ολοκληρωθεί με επιτυχία η πληρωμή για την ζητούμενη Συναλλαγή, ο Χρήστης θα λάβει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιβεβαίωσης.

  9. Επικοινωνίες

  Κάθε πληροφορία σχετική με την παρούσα Συμφωνία πρέπει να παρέχεται γραπτώς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Allgreekwine info@allgreekwine.com και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των Χρηστών που καταχωρεί στην Allgreekwine όταν ο Χρήστης έχει εγγραφεί στην Ιστοσελίδα. Οι ανακοινώσεις μπορούν επίσης να αποσταλούν μέσω συστημένης επιστολής στην εγγεγραμμένη διεύθυνση της Allgreekwine και, όσον αφορά τους Χρήστες, στη διεύθυνση του Χρήστη που καταχωρείται κατά την  εγγραφή του στην Ιστοσελίδα. Η Allgreekwine μπορεί επίσης να παρέχει επικοινωνίες σε χρήστες μέσω της Ιστοσελίδας. Οι Χρήστες αναγνωρίζουν ότι αυτές οι επικοινωνίες μέσω της Ιστοσελίδας εξισώνονται πλήρως με τα άλλα μέσα επικοινωνίας που περιγράφονται στην παρούσα παράγραφο.

  10. Δικαιοδοσία και εφαρμοστέο δίκαιο

  Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από ή σχετίζεται με την παρούσα Συμφωνία θα ασκηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου της Αθήνας - Ελλάδας - και θα υπόκειται στην ελληνική νομοθεσία.

  11. Εμπιστευτικότητα

  11.1 Η Allgreekwine αναλαμβάνει - σε σχέση με τις υποχρεώσεις της βάσει της παρούσας Συμφωνίας και εντός των ορίων της δέουσας επιμέλειας - να διατηρεί εμπιστευτικά και να μην αποκαλύπτει στα Τρίτα Μέρη τη φύση και το ποσό των Συναλλαγών.

  11.2 Η Allgreekwine αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρεί όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας σχετικά με τα δεδομένα των Χρηστών. Η Allgreekwine αναλαμβάνει - εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα Συμφωνία - να ζητήσει εξουσιοδότηση στον σχετικό Χρήστη προτού αποκαλύψει οποιαδήποτε εμπιστευτική πληροφορία σχετικά με αυτόν, εκτός εάν, εναλλακτικά: i) οι πληροφορίες αυτές είναι δημόσιες. ii) οι πληροφορίες αυτές, σύμφωνα με το νόμο, αποκαλύπτονται στους ανθρώπους που είναι εξουσιοδοτημένοι να τις γνωρίζουν. iii) οι πληροφορίες αυτές πρέπει απαραίτητα να παρέχονται λόγω των κανόνων που διέπουν την ασφάλεια των Συναλλαγών. iv) οι πληροφορίες αυτές ζητούνται από τις δημόσιες αρχές. ή v) οι πληροφορίες αυτές είναι ήδη γνωστές από το μέρος που λαμβάνει τις πληροφορίες.

  12. Μη εγκυρότητα ή μη αποτελεσματικότητα των όρων

  Σε περίπτωση που κάποιος από τους όρους της παρούσας συμφωνίας κηρυχθεί άκυρος ή αναποτελεσματικός εν όλω ή εν μέρει, η εν λόγω μη εγκυρότητα ή μη αποτελεσματικότητα θα αφορά μόνο τον εν λόγω όρο ή το μέρος αυτού που κηρύσσεται άκυρος ή μη αποτελεσματικός. Η παρούσα Συμφωνία θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ ως προς το υπόλοιπο μέρος.

  13. Γλώσσα

  Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ της ελληνικής και της αγγλικής έκδοσης της παρούσας Συμφωνίας, υπερισχύει η αγγλική έκδοση.